Normativa estatal

Presenta les principals normatives d'àmbit estatal i documents marc relacionats amb la integració laboral de persones amb discapacitat i problemes de salut mental. Pot consultar-les i decarregar-les.

 

II Plan Integral de Salud Mental Andalucía 2008-2012

  LEY General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social (BOE) 

PDF - 594KB 

Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. 

Última modificació 25/06/2015 


 

II Plan Integral de Salud Mental Andalucía 2008-2012

  Real Decreto-Ley 3/2011, de 18 de febrer (BOE 19-02-2011) PDF -  338KB

Aquest Reial Decreto té per objectiu essencial la millora de la greu situació laboral del nostre país i l'avenç cap a un creixement robust. 


 

II Plan Integral de Salud Mental Andalucía 2008-2012

  Real Decreto-Ley 1796/2010, de 30 de desembre (BOE 31-12-2010 ) PDF - 252KB


Aquest Reial Decret procedeix al desenvolupament reglamentari de la Ley 35/2010, de 17 de setembre i regula el règim d'autorització i l'activitat de les agències de col·locació que realitzin activitats d'intermediació laboral.


 

II Plan Integral de Salud Mental Andalucía 2008-2012

  Real Decreto-Ley 1542/2011, de 31 d'octubre (BOE 31-12-2010 ) PDF - 1.41MB


Aquest decret marca l'Estratègia Espanyola de Treball 2012-2014 i es configura com el marc normatiu per a la coordinació i execucio de les polítiques actives de feina en el conjunt de l'Estat i que ha de contribuir a fomentar l'ocupació.


 

II Plan Integral de Salud Mental Andalucía 2008-2012

  Real Decreto-Ley 1364/2012, de 27 de setembre (BOE 11-10-2012 ) PDF - 153KB


Aquest decret modifica el Real Decreto 1971/1999, de 23 de desembre, de procedimient pel reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat. 


 

II Plan Integral de Salud Mental Andalucía 2008-2012

  Real Decreto 870/2007, de 2 de juliol (BOE 14-07-2007) PDF - 145KB


Aquest Reial Decret té per objectiu essencial la regulació del treball amb suport com una mesura de foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en el mercat ordinari.


 

II Plan Integral de Salud Mental Andalucía 2008-2012

  Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrer (BOE 11-02-2012) PDF - 1.02MB


Aquest Reial Decret-Ley de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral té per objecte l'aprovació de mesures incisives i d'aplicacio immediata amb l'objectiu d'establir un marc que contribueixi a la gestió eficaç de les relacions laborals i que faciliti la creació de llocs de feina, així com l'estabilitat en el treball.


 

II Plan Integral de Salud Mental Andalucía 2008-2012

  LEY 5/2011, de 29 de març d'Economia Social. (BOE 30-11-2011) PDF - 241KB


Aquesta llei configura un marc jurídic que suposa el reconeixement i la millora de la visibilitat de l'economia social, de forma l'hi que otorga més seguretat jurídica a través d'actuacions de definició de l'economia social i estableix quins principis han de contemplar les diferents entitats que la integren. 


 

II Plan Integral de Salud Mental Andalucía 2008-2012

  LEY 51/2003, de 2 de desembre d'Igualtat d'Oportunitats. (BOE 3-12-2003) PDF - 66KB


Aquesta Llei té per objecte establir mesures per garantir i fer efectiu el dret a la igualtat d'oportunitats de les persones ab discapacitat , conforme als articles 9.2, 10, 14 i 49 de la Constitució. 


 

II Plan Integral de Salud Mental Andalucía 2008-2012

  LEY 43/2006, de 29 de desembre, per la millora del creixement. (BOE 30-12-2006) PDF - 499KB


Aquesta Llei per a la millora del creixement i del treball té per objecte promoure mesures encaminades a afrontar els desequilibris del mercat de treball espanyol, l'insuficient volumen de treball i l'elevada temporalitat.


 

II Plan Integral de Salud Mental Andalucía 2008-2012

  LEY 40/2007, de 4 de desembre, de mesures en Seguretat Social.  (BOE 05/12/2007) PDF - 458KB


Aquesta Llei de mesures en matèria de Seguretat Social té la finalitat de donar un adequat suport normatiu a bona part dels compromisos relatius a l'acció protectora incloso en l'Acord i que afecten, substancialment, a la incapacitat tempora, incapacitat permanent, jubilació i supervivència.