Documents marc i legislació aplicable

Recull de normatives i documents marc d'aplicació en l'àmbit de les CCAA, a nivell estatal i europeu, que poden ser d’interès en el procés d'inserció laboral de persones amb discapacitat i problemes de salut mental.

Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social
Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.Queden derogades La Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social de les persones amb discapacitat i La Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
                        Castellà - PDF - 594KB
Document d'actualització per a la Contractació laboral.
Català - PDF - 1.19MB
Resum dels tipus de contractació i les ajudes que es destinen a la inserció laboral de les persones amb discapacitat.
Castellà - PDF - 355KB
Compatibilitat entre prestacions i treball, incapacitat permanent i treball i la invalidesa no contributiva.
Castellà - PDF - 190KB
Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba la Estrategia Española de Empleo 2012-2014.
L'Estratègia Espanyola d'Ocupació 2012-2014 es configura com el marc normatiu per a la coordinació i execució de les polítiques actives d'ocupació en el conjunt de l'estat i que ha de contribuir a fomentar l'ocupació.
Castellà - PDF - 1.41MB